เมนูหลัก

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

งานแนะแนว

ค่านิยม12ประการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้413
เมื่อวาน699
สัปดาห์นี้1112
เดือนนี้10369
ทั้งหมด833549
Visitor IP : 54.224.17.157
Powered by CoalaWeb

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 เรื่อง สมดุลเคมี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางทิพวรรณ์ สมผิว


การใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา ชีววิทยา 4 รหัสวิชา ว30244 เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวจันทร์ฉาย เหน่คำ


รายงานผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจ
รายวิชา การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชา ง 30210
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยา


รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช โดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียนและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางนวรัตน์ ปัญญาธิ


เอกสารประกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุรพล สุนันต๊ะ


เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาชีววิทยา 4
รหัสวิชา ว30244 ยีนและโครโมโซม
เล่มที่ 3 องค์ประกอบ โครงสร้างและ บทบาทหน้าที่ของดีเอ็นเอ
นายชัยวัฒน์ เกรียงชุติมา


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ขอแสดงความยินดี

CDW Art Coffee Inn

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

@chiangdao.ac.th

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่