เมนูหลัก

Q&A การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จดหมายข่าว

ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ระบบ PLC ออนไลน์

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

Facebook CDW ART Coffee INN

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมสู่โครงการคัดเลือก
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ปีที่ทำวิจัย 2561
นางสาวธาราทิพย์  วงษ์บรรณะ


การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ปีที่ทำวิจัย 2561
นางสาวธาราทิพย์  วงษ์บรรณะ


แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เล่มที่ 1 เรื่อง การแจงแจกความถี่ของข้อมูล
รายวิชา คณิตศาสตร์5 รหัสวิชา ค33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายวัฒนศักดิ์ อัศจรรย์


รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสวิชา ง30246 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล


เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาชีววิทยา 4
รหัสวิชา ว30244 ยีนและโครโมโซม
เล่มที่ 3 องค์ประกอบ โครงสร้างและ บทบาทหน้าที่ของดีเอ็นเอ
นายชัยวัฒน์ เกรียงชุติมา


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 เรื่อง สมดุลเคมี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางทิพวรรณ์ สมผิว


การใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา ชีววิทยา 4 รหัสวิชา ว30244 เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวจันทร์ฉาย เหน่คำ


รายงานผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจ
รายวิชา การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชา ง 30210
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยา


รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช โดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียนและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางนวรัตน์ ปัญญาธิ


เอกสารประกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุรพล สุนันต๊ะ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฏฐยศ  ป่าหลวง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

@chiangdao.ac.th

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

งานแนะแนว

เว็บไซต์ทางการศึกษาลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้66
เมื่อวาน199
สัปดาห์นี้484
เดือนนี้6120
ทั้งหมด45636
Visitor IP : 3.229.142.91
Powered by CoalaWeb