เมนูหลัก

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวประกาศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายข่าว

ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ระบบ PLC ออนไลน์

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวกิติยารัศมิ์  สรรพจารย์


การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมสู่โครงการคัดเลือก
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ปีที่ทำวิจัย 2561
นางสาวธาราทิพย์  วงษ์บรรณะ


การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ปีที่ทำวิจัย 2561
นางสาวธาราทิพย์  วงษ์บรรณะ


แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เล่มที่ 1 เรื่อง การแจงแจกความถี่ของข้อมูล
รายวิชา คณิตศาสตร์5 รหัสวิชา ค33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายวัฒนศักดิ์ อัศจรรย์


รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสวิชา ง30246 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล


เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาชีววิทยา 4
รหัสวิชา ว30244 ยีนและโครโมโซม
เล่มที่ 3 องค์ประกอบ โครงสร้างและ บทบาทหน้าที่ของดีเอ็นเอ
นายชัยวัฒน์ เกรียงชุติมา


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 เรื่อง สมดุลเคมี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางทิพวรรณ์ สมผิว


การใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา ชีววิทยา 4 รหัสวิชา ว30244 เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวจันทร์ฉาย เหน่คำ


รายงานผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจ
รายวิชา การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชา ง 30210
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยา


รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช โดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียนและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางนวรัตน์ ปัญญาธิ


เอกสารประกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุรพล สุนันต๊ะ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฏฐยศ  ป่าหลวง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
โทรศัพท์ 053-455245
E-Mail : cdwkh123@gmail.com
 

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

งานแนะแนว

เว็บไซต์ทางการศึกษาAIS อุ่นใจไซเบอร์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้63
เมื่อวาน869
สัปดาห์นี้3411
เดือนนี้5175
ทั้งหมด311524
Visitor IP : 3.227.240.72
Powered by CoalaWeb