เมนูหลัก

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

คู่มือประชาชน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

งานแนะแนว

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้1048
เมื่อวาน1204
สัปดาห์นี้5672
เดือนนี้26214
ทั้งหมด991223
Visitor IP : 54.221.75.115
Powered by CoalaWeb

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสวิชา ง30246 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล


เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาชีววิทยา 4
รหัสวิชา ว30244 ยีนและโครโมโซม
เล่มที่ 3 องค์ประกอบ โครงสร้างและ บทบาทหน้าที่ของดีเอ็นเอ
นายชัยวัฒน์ เกรียงชุติมา


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 เรื่อง สมดุลเคมี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางทิพวรรณ์ สมผิว


การใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา ชีววิทยา 4 รหัสวิชา ว30244 เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวจันทร์ฉาย เหน่คำ


รายงานผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจ
รายวิชา การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชา ง 30210
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยา


รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช โดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียนและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางนวรัตน์ ปัญญาธิ


เอกสารประกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุรพล สุนันต๊ะ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ขอแสดงความยินดี

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

@chiangdao.ac.th

Facebook CDW ART Coffee INN

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา






มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่