เมนูหลัก

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวประกาศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายข่าว

ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ระบบ PLC ออนไลน์

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA


ข้อมูลพื้นฐาน 

o1. โครงสร้างการบริหารงาน  

o2. ข้อมูลผู้บริหาร

o3. อำนาจหน้าที่
o4. ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
o5. ข้อมูลการติดต่อ
o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
พ.ร.บ.สภาครูและผู้ปกครองทางการศึกษา พ.ศ.2546 
 พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 
การประชาสัมพันธ์  
o7. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8. Q&A 
o9. Social Network
o10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
การดำเนินงาน
o11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
o14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือปฏิบัติงานบริหารวิชาการ
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล
  คู่มือปฏิบัตงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
การให้บริการ
o15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
o18. E-Service
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o23. นโยบายหรือแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แผนป้องกันการทุจริต
o36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
o39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฏฐยศ  ป่าหลวง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
โทรศัพท์ 053-455245
E-Mail : cdwkh123@gmail.com
 

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

งานแนะแนว

เว็บไซต์ทางการศึกษาAIS อุ่นใจไซเบอร์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้598
เมื่อวาน726
สัปดาห์นี้1976
เดือนนี้10155
ทั้งหมด381040
Visitor IP : 3.238.121.7
Powered by CoalaWeb