เมนูหลัก

Q&A การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จดหมายข่าว

ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ระบบ PLC ออนไลน์

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

Facebook CDW ART Coffee INN

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ภายในปีการศึกษา 2566 ผู้เรียนเป็นบุคคลมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ก้าวทันโลก บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย
3. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อคุณภาพผู้เรียน
5. ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ค่านิยม

 “ รักโรงเรียน ”

 

สมรรถนะหลักขององค์กร

 “ศิลปะสร้างสรรค์ ”

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี รักษ์ความเป็นไทยบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

 

วัฒนธรรมองค์กร

"โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และเป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทร"

  

เป้าประสงค์ (Goal)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
3. ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 “ น้ำใจงาม ”

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 “ รักษ์ความเป็นไทย ”


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสามารถในคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฏฐยศ  ป่าหลวง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

งานแนะแนว

เว็บไซต์ทางการศึกษาAIS อุ่นใจไซเบอร์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้10
เมื่อวาน135
สัปดาห์นี้452
เดือนนี้7376
ทั้งหมด126321
Visitor IP : 3.225.221.151
Powered by CoalaWeb