เมนูหลัก

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวประกาศโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายข่าว

ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ระบบ PLC ออนไลน์

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ภายในปีการศึกษา 2571 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ สร้างสมรรถนะที่จำเป็น ผู้เรียนมีความสุข และมีเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน"

 

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ
3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
4. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

 

ค่านิยม

 “ รักโรงเรียน ”

 

สมรรถนะหลักขององค์กร

 “ศิลป์สร้างสรรค์”

 

กลยุทธ์

ข้อที่ 1   ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพ
ข้อที่ 2   พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ ทักษะชีวิตและอาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ข้อที่ 3   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ข้อที่ 4   พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด ทักษะทางด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
ข้อที่ 5   จัดทำแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบ
ข้อที่ 6   สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข้อที่ 7   ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ข้อที่ 8   ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้สามารถสร้างและใช้นวัตกรรมได้อย่างมีคุณภาพ
ข้อที่ 9   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี ภาษา และกีฬา
ข้อที่ 10 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 11 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาร่วมกับชุมชน

 

วัฒนธรรมองค์กร

"โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และเป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทร"

  

เป้าประสงค์ (Goal)

1. นักเรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เหมาะสมตามช่วงวัย
3. ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านวิชาชีพ
4. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี ภายใต้การมีส่วนร่วมขอชุมชน

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 “ น้ำใจงาม ”

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 “ รักษ์ความเป็นไทย ”


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

 

สมรรถนะหลักตามแผนหลักสูตรฐานสมรรถนะของผู้เรียน

1. สมรรถนะการจัดการตนเอง
2. สมรรถนะการคิดขั้นสูง
3. สมรรถนะการสื่อสาร
4. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม
5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
6. สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฏฐยศ  ป่าหลวง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
โทรศัพท์ 053-455245
E-Mail : cdwkh123@gmail.com
 

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

งานแนะแนว

เว็บไซต์ทางการศึกษาAIS อุ่นใจไซเบอร์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้1228
เมื่อวาน1723
สัปดาห์นี้7661
เดือนนี้17686
ทั้งหมด361641
Visitor IP : 44.211.26.178
Powered by CoalaWeb