เมนูหลัก

จดหมายข่าว

Q&A การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

ระบบ PLC ออนไลน์

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

Facebook CDW ART Coffee INN

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ (Vision)

"ภายในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเป็นพื้นที่นวัตกรรมที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียม มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะชีวิต ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรมและสุขภาวะที่ดี ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ค่านิยม

 “ รักโรงเรียน ”

 

สมรรถนะหลักขององค์กร

 “ศิลป์สร้างสรรค์”

 

กลยุทธ์

1. พัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้สามารถสร้างนวัตกรรมได้ อย่างมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้พัฒนาระบบการบริหาร จัดการได้อย่างเหมาะสม
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด ทักษะชีวิตและทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ทักษะการอ่าน การเขียน การคำนวณ การสื่อสาร และมีความรู้เชิงบูรณาการ มีงานทำและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะที่ดี
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ใน การพัฒนาโรงเรียน
8. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
9. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

 

วัฒนธรรมองค์กร

"โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และเป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทร"

  

เป้าประสงค์ (Goal)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
3. ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 “ น้ำใจงาม ”

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 “ รักษ์ความเป็นไทย ”


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

 

สมรรถนะหลักตามแผนหลักสูตรฐานสมรรถนะของผู้เรียน

1. สมรรถนะการจัดการตนเอง
2. สมรรถนะการคิดขั้นสูง
3. สมรรถนะการสื่อสาร
4. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม
5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
6. สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฏฐยศ  ป่าหลวง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
โทรศัพท์ 053-455245
E-Mail : cdwkh123@gmail.com
 

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

งานแนะแนว

เว็บไซต์ทางการศึกษาAIS อุ่นใจไซเบอร์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้162
เมื่อวาน192
สัปดาห์นี้513
เดือนนี้5504
ทั้งหมด184202
Visitor IP : 44.201.94.236
Powered by CoalaWeb