เมนูหลัก

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เฟสบุ๊ค โรงเรียน

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

Facebook ปณิธานความดี ปีมหามงคล

งานแนะแนว

ค่านิยม12ประการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้171
เมื่อวาน242
สัปดาห์นี้171
เดือนนี้5390
ทั้งหมด802763
Visitor IP : 54.224.255.17
Powered by CoalaWeb

นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียนอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายวีระ อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่สนองต่อยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที้การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายนิคม สินธุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ได้รายงานผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2559 ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนทั้งระบบ ลดการติด 0 , ร มผ โดยมีแผนกำหนดเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนและมีเป้าหมายสูงสุดคือนักเรียนทุกคนปลอด 0 ร มผ ตลอดจนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O - Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น 5% ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นอกจากนี้ โรงเรียนยังดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนต่อในสายอาชีพ ไฟฟ้ากำลัง และโรงเรียนได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ จัดหลักสูตรกระบวนเรียนรู้แบบองค์รวม การจัดการเรียนรู้ STEM Education นวตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงงานคุณธรรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนคณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่และจัดการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนอย่างมีความสุขและเกิดคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และในเวลา เวลา 15.30 น. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวตามโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ ข้าวไทย วิถีไทย ตามรอยพ่อ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงสาธิตข้าวไทย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดย ดร.สิทธิชัย  มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเกี่ยวข้าว  ในการนี้ นายนิคม สินธุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงวิถีไทย เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ขอแสดงความยินดี

CDW Art Coffee Inn

ดอกไม้ประจำคณะ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

@chiangdao.ac.th

เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่